લેખન મારો શોખ છે . વ્યવસાયે શિક્ષક છુ અને નવલીકાઓ નવલકથા અને કાવ્યો લખુ છુ .

Sansmarano na vruxa nu aje mul murajae gayu.
Dalio jena adhare khili te prakand kapae gayu.
Parno ne have shu asha rahi bharapur poshan ni
Sanskaro sinchatu patra svapnoma samae gayu.

shubhkamanao joe jat ne shubhakamana apavanu man thayu.
Khush tha he jiv pida pamavanu vadhu ek varsh ochhu thayu.