જયારે જયારે મારી લખેલી બે લાઈન તુ વાંચે છે. ત્યારે ત્યારે મારો બગડેલો સમય વ્યાજ સાથે વસૂલ થઇ જાય છે

They asked
What will you choose ?
Career or Friend

Me: A friend who will motivate me to be successful in my career.
-M€ghu pat€l?

ઈતના આસાન નહીં હોતા યારો સિપાહી બનના
દેશ કી સલામતી કે લિયે અપના પ્યાર , ઘર ઔર પરિવાર સબકુછ છોડના પડતા હે .
~M€ghu pat€l?

Read More

સાહેબ બદલો તો સમય આવે લેવાય જશે પણ અહીં એક વાત વિચારવા જેવી છે 48 કલાક કરતા વધારે સમય થવા આવ્યો તેમ છતા કોઈ નેતા કે સંસદસભ્ય એ પોતાનો પગાર શહીદો નાં પરિવારને આપવા કહ્યું હોય....
અને આપણે આ નેતાઓ ને જીતાડવા લાઈનમાં ઊભા રહીએ છીએ.

Read More