આમ તો પ્રેમ થવામાં ક્ષણનો પણ સમય નથી લાગતો.પણ એ પહેલાની પૂર્વ તૈયારીઓ, નાની-નાની ક્ષણો ખૂબ જ મહત્વની હોય છે.આવી જ નાની નાની ક્ષણોથી શરૂઆત કરીને પ્રેમ પ્રકરણને ઑપ આપવાની મારી આવડત છે અને એ જ આવડત મારી લખેલી સ્ટોરીઓમાં જાણવા મળશે.

  • (44)
  • 826
  • (45)
  • 1.1k
  • (50)
  • 1.1k
  • (44)
  • 988
  • (46)
  • 1.1k
  • (43)
  • 1.1k
  • (41)
  • 852
  • (57)
  • 1.2k
  • (50)
  • 1.1k