હું અહિય સારું સારું સાહિત્ય આપવા ની કોશિશ કરીશ

જીવનમાં ઘણા પાપ કર્યા છે સાહેબ,
પણ કાપલીઓ બનાવીને ક્યારેય ચોરી નથી કરી !!
😜😜😜😜😜😜