હું સરકારી કર્મચારી છું. પતિ તથા એક પુત્રીનો પરિવાર છે. હું અનુભવથી ઘણું શીખી છું. નોકરી બાળક અને ઘર વચ્ચે હારી જવા કરતા આગળ ઘણું નવું શીખવાની ઇચ્છા છે.

वाकिफ़ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से,
वो और थे जो हार गये आसमान से.