પ્રકૃતિ ની ગોદમાં ઉછરેલો ,હસતો,ખેલતો,જોમ અને જુસ્સાવાળો, કંઈક અલગ કરવાની મથામણ કરતો એક યુવાન