શબ્દોનું ઊંડાણ તો શું છે નથી જાણતી હા શબ્દોને પ્રેમની માળામાં ગૂંથવાનો પ્રયત્ન કરું છું...મારા મનના વિચારોને કલમથી કંડારુ છું...Chintu મારું એવું અસ્તિત્વ છે જેનાં વિના હવે રહેવું મુશ્કેલ છે, Chintu મારો વિચાર છે, Chintu મારું સપનું છે આ સપનું પૂરું થવાની રાહ જોવું છું, Chintu ની પાગલપ્રેમી છું...IG ID- Niks_Dil_Se_Dil_Tak_Chintu

Love Life Nikstalks

Love Life Nikstalks

Love Life Nikstalks

Love Life Nikstalks

Love Life Nikstalks

Love Life Nikstalks

Love Life Nikstalks

Love Life Nikstalks

Love Life Nikstalks

Love Life Nikstalks