નમસ્તે મિત્રો... निks Writes મા તમારું સ્વાગત છે... instagram Niks_Dodiya77 YouTube Fit Gujarat Official

G O D ?

watch full video click the link :


https://youtu.be/XjbNhnYOKiw

આત્મા ઇ જ પરમાત્મા... આત્મા અમર છે... ?️

ખુબ જ પાપડ વણવા પડે છે દોસ્ત ..!

જિંદગી કોઈ મેગી નથી
કે
બે મિનિટ માં બની જાય ..
?

કોઈ + સરવાળો કરે..
કોઈ – બાદબાકી કરે..
કોઈ ÷ ભાગાકાર કરે..
કોઈ × ગુણાકાર કરે..

પણ
આ દુનિયામાં ઈશ્વર જ એક એવા છે જે હંમેશા = બરાબર કરે છે ...!

Read More