તક સાથ આપનાર માંગે જ નહીં,
તક તો હવસખોર માંગે છે,
કારણ સાથ આપનાર તો
તક માંગ્યા વગર જ સાથ આપી દે છે...
#wordsofsamarpan #words_of_samarpan_#dosttujmarijindgi #nikunjkukadiya #nikunj #samarpan #gujrat #shayrilover #dost_tuj_mari_jindgi #instagramm #friendshayri #moraribapuquotes #storiesofindia #NIK_BHAVNABEN_KUKADIYA
#DOST_TUJ_MARI_JINDGI #dream #dering #dedication #sanjayraval #gulzarsahab #midnightqoutes #writer #gujratiwriter #author #tealover #lekhak #tak #moko

Read More

જરૂરી નથી કે પૈસા થઈ જ ખુશી મળે;
પરિસ્થિતિથી જ ખુશી મળે છે..

એક બાળક ફુગ્ગો વેચીને ખુશ છે,
બીજું બાળક ફુગ્ગો ખરીદી ને ખુશ છે અને
ત્રીજું બાળક એ ફુગ્ગો ફોડીને ખુશ છે...
#wordsofsamarpan #words_of_samarpan_#dosttujmarijindgi #nikunjkukadiya #nikunj #samarpan #gujrat #shayrilover #dost_tuj_mari_jindgi #instagramm #friendshayri #moraribapuquotes #storiesofindia #NIK_BHAVNABEN_KUKADIYA
#DOST_TUJ_MARI_JINDGI #dream #dering #dedication #sanjayraval #gulzarsahab #midnightqoutes #writer #gujratiwriter #author #tealover #lekhak #balloon #balloons

Read More