વિધાર્થી

જીવનમાં ખુશી રહેવા માટે બીજા ની મદદ કરો.


- નિર્મળ તડવી