દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

The journey of ‘yes' to ‘no'

Why should only girls say ‘yes' each time? it's time to speak, it's time to open up, express your feelings, and say ‘no' when it's required 👍
@kapadianiyati
#NiyatiKapadia

@niyatikapadia

Must watch the truth of life
Think about it 👍
@kapadianiyati

https://www.instagram.com/p/CBtK-f-ngxc/?igshid=1c9aj4zckcfkz

Do you know when a man becomes a father?

Not at the time of his childbirth!

This journey initiates... When the first-time he thinks to be a father!
The rest is history, his-story!I'm on Instagram as @kapadianiyati. Install the app to follow my photos and videos. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=xktz3yzte59b&utm_content=1t2qtdq

Read More

One can see only three things,

1. Which he can see.
2. Which is shown to him,
3. He can't see.
@kapadianiyati