શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયો by Herat Virendra Udavat in Gujarati Novels
શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયો પ્રકરણ ૧: "રાધિકા". “તને કયો વિષય સૌથી વધારે ગમે?”એલ.જી. હોસિપટલ ના પિડિયા વોડૅ 3 માં સ...
શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયો by Herat Virendra Udavat in Gujarati Novels
શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયોપ્રકરણ ૨ : મારી પ્રિન્સેસ, રાની..!ઉનાળાની એક રાત,અને જેમા પરસેવો મહેક બનીને વરસતો હોય એવી...
શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયો by Herat Virendra Udavat in Gujarati Novels
શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયોપ્રકરણ ૩: વંશ : ટીપ ઓફ આઇસબગૅ...!ઝાંકળ જેવી આ બે પળનો સાગર જેવો હરખ,જળની છે કે મૃગજળની છ...
શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયો by Herat Virendra Udavat in Gujarati Novels
શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયોપ્રકરણ ૪: "માં".શિયાળાની સાંજ, ઠંડીની લહેર, ખુશનૂમા વાતાવરણ અને કેઝ્યુલ્ટીમાં ઉભરાતા પેશ...
શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયો by Herat Virendra Udavat in Gujarati Novels
શેડ્સ ઓફ પિડિયા- લાગણીઓનો દરિયોપ્રકરણ ૫: એમ.ટી.પી. ( ગાયનેક ની બારીમાં ડોકાચીયુ)શિયાળાની હાડ થીજવતી રાત.ઠંડા વહેતા પવનન...