×

મા બાપ પોતાની એકની એક દીકરીનું જતન ઘણાં લાડ પ્રેમથી કરતા હોય છે, અને એ દીકરી ક્યારેક પોતાના પ્રેમને પામવા માટે એ પ્રેમાળ માતા પિતાને છોડીને કોઈ પારકી વ્યક્તિ સાથે ભાગી જતાં પણ વિચાર નથી કરતી. એજ વાત હું ...Read More

ઘર છોડી પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગયેલ એક દીકરીની મનોવ્યથા, પોતાના પરિવાર અને પ્રેમી વચ્ચે કોનો સ્વીકાર કરવો એક તરફ પોતાના ધનિક પિતા અને બીજી તરફ ગરીબ પ્રેમી કોનો સ્વીકાર કરશે અવંતિકા સાંપ્રત સમયમાં મોટાભાગની ...Read More

ઘર છોડી પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગયેલ એક દીકરીની મનોવ્યથા, પોતાના પરિવાર અને પ્રેમી વચ્ચે કોનો સ્વીકાર કરવો એક તરફ પોતાના ધનિક પિતા અને બીજી તરફ ગરીબ પ્રેમી કોનો સ્વીકાર કરશે અવંતિકા સાંપ્રત સમયમાં મોટાભાગની ...Read More

ઘર છોડી પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગયેલ એક દીકરીની મનોવ્યથા, પોતાના પરિવાર અને પ્રેમી વચ્ચે કોનો સ્વીકાર કરવો એક તરફ પોતાના ધનિક પિતા અને બીજી તરફ ગરીબ પ્રેમી કોનો સ્વીકાર કરશે અવંતિકા સાંપ્રત સમયમાં મોટાભાગની ...Read More

ઘર છોડી પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગયેલ એક દીકરીની મનોવ્યથા, પોતાના પરિવાર અને પ્રેમી વચ્ચે કોનો સ્વીકાર કરવો એક તરફ પોતાના ધનિક પિતા અને બીજી તરફ ગરીબ પ્રેમી કોનો સ્વીકાર કરશે અવંતિકા સાંપ્રત સમયમાં મોટાભાગની ...Read More

ઘર છોડી પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગયેલ એક દીકરીની મનોવ્યથા, પોતાના પરિવાર અને પ્રેમી વચ્ચે કોનો સ્વીકાર કરવો એક તરફ પોતાના ધનિક પિતા અને બીજી તરફ ગરીબ પ્રેમી કોનો સ્વીકાર કરશે અવંતિકા સાંપ્રત સમયમાં મોટાભાગની સ્ત્રીની મનોવ્યથા.

ઘર છોડી પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગયેલ એક દીકરીની મનોવ્યથા, પોતાના પરિવાર અને પ્રેમી વચ્ચે કોનો સ્વીકાર કરવો એક તરફ પોતાના ધનિક પિતા અને બીજી તરફ ગરીબ પ્રેમી કોનો સ્વીકાર કરશે અવંતિકા સાંપ્રત સમયમાં મોટાભાગની સ્ત્રીની મનોવ્યથા.

ઘર છોડી પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગયેલ એક દીકરીની મનોવ્યથા, પોતાના પરિવાર અને પ્રેમી વચ્ચે કોનો સ્વીકાર કરવો એક તરફ પોતાના ધનિક પિતા અને બીજી તરફ ગરીબ પ્રેમી કોનો સ્વીકાર કરશે અવંતિકા સાંપ્રત સમયમાં મોટાભાગની સ્ત્રીની મનોવ્યથા.

ઘર છોડી પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગયેલ એક દીકરીની મનોવ્યથા, પોતાના પરિવાર અને પ્રેમી વચ્ચે કોનો સ્વીકાર કરવો એક તરફ પોતાના ધનિક પિતા અને બીજી તરફ ગરીબ પ્રેમી કોનો સ્વીકાર કરશે અવંતિકા સાંપ્રત સમયમાં મોટાભાગની સ્ત્રીની મનોવ્યથા.

ઘર છોડી પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગયેલ એક દીકરીની મનોવ્યથા, પોતાના પરિવાર અને પ્રેમી વચ્ચે કોનો સ્વીકાર કરવો એક તરફ પોતાના ધનિક પિતા અને બીજી તરફ ગરીબ પ્રેમી કોનો સ્વીકાર કરશે અવંતિકા સાંપ્રત સમયમાં મોટાભાગની સ્ત્રીની મનોવ્યથા.

ઘર છુટ્યાની વેળા વાચકોમાં ઘણી જ લોકપ્રિય રહી છે, પહેલા મહીને જ વાચકોએ મને પ્રથમ પચાસ લેખકોની હરોળમાં મૂકી લખવા માટેનું મારું પ્રેરણાબળ વધાર્યું છે. સૌનો આભારી છું.

રોહન અને અવંતિકાની પ્રેમ કહાની કેવી રીતે આગળ વધી તે જાણવા હવે પછીના દરેક ભાગ ખાસ વાંચો. માતૃભારતીમાં આ વાર્તા ઘણી જ રસપ્રદ બની રહી છે. વાચકોનો સુંદર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. જો તમે ના વાંચી હોય તો હજુ ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા છે, વાચકોના ઘણાં સારા પ્રતિસાદ મળી રહ્યા છે, પ્રેમ, પરિસ્થિતિ, વિરહ, મિત્રતા, પરિવાર સાથેના સંબંધો, એકલતા એ બધું જ મેં આ નવલકથામાં પ્રયોજ્યું છે. આશા છે આપણે જરૂર પસંદ આવશે.

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા છે, વાચકોના ઘણાં સારા પ્રતિસાદ મળી રહ્યા છે, પ્રેમ, પરિસ્થિતિ, વિરહ, મિત્રતા, પરિવાર સાથેના સંબંધો, એકલતા એ બધું જ મેં આ નવલકથામાં પ્રયોજ્યું છે. આશા છે આપને જરૂર પસંદ આવશે.

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા છે, વાચકોના ઘણાં સારા પ્રતિસાદ મળી રહ્યા છે, પ્રેમ, પરિસ્થિતિ, વિરહ, મિત્રતા, પરિવાર સાથેના સંબંધો, એકલતા એ બધું જ મેં આ નવલકથામાં પ્રયોજ્યું છે. આશા છે આપને જરૂર પસંદ આવશે.

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા છે, વાચકોના ઘણાં સારા પ્રતિસાદ મળી રહ્યા છે, પ્રેમ, પરિસ્થિતિ, વિરહ, મિત્રતા, પરિવાર સાથેના સંબંધો, એકલતા એ બધું જ મેં આ નવલકથામાં પ્રયોજ્યું છે. આશા છે આપને જરૂર પસંદ આવશે.

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા છે, જેમાં આપને પ્રેમ,લાગણી,મિત્રતા,પરિવાર,એકલતા જે તમે ઈચ્છો છો તે બધું જ વાંચવા મળી રહેશે. વાંચકોનો સુંદર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે આ નવલકથાને.

ઘર છૂટ્યાની વેળા ને વાચકોનો ઘણો સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. વાચકોને અહિયાં પ્રેમ,મિત્રતા,લાગણી,હુંફ,પરિવાર,સામાજિકતા બધું જ એક જ નોવેલમાં વાંચવા મળશે. જેની આપ ઘણાં સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હશો તે વાંચવાની ઈચ્છા આ નોવેલ વાંચી પૂરી થશે તેની ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા ને વાચકોનો ઘણો સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. વાચકોને અહિયાં પ્રેમ,મિત્રતા,લાગણી,હુંફ,પરિવાર,સામાજિકતા બધું જ એક જ નોવેલમાં વાંચવા મળશે. જેની આપ ઘણાં સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હશો તે વાંચવાની ઈચ્છા આ નોવેલ વાંચી પૂરી થશે તેની ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા ને વાચકોનો ઘણો સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. વાચકોને અહિયાં પ્રેમ,મિત્રતા,લાગણી,હુંફ,પરિવાર,સામાજિકતા બધું જ એક જ નોવેલમાં વાંચવા મળશે. જેની આપ ઘણાં સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હશો તે વાંચવાની ઈચ્છા આ નોવેલ વાંચી પૂરી થશે તેની ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા નવલકથામાં મેં પ્રેમનું એક નવું રૂપ રજૂ કર્યું, એક જ બીબામાં લખાતી નવલકથાઓથી થોડા દૂર જઈ મેં જુદી રીતે મારી વાત રજૂ કરી, વાચકોનો આ નવલકથાને ભરપુર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. પ્રેમ, પારિવારિક સંબંધો, મિત્રતા, એકલતા, ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા નવલકથામાં મેં પ્રેમનું એક નવું રૂપ રજૂ કર્યું, એક જ બીબામાં લખાતી નવલકથાઓથી થોડા દૂર જઈ મેં જુદી રીતે મારી વાત રજૂ કરી, વાચકોનો આ નવલકથાને ભરપુર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. પ્રેમ, પારિવારિક સંબંધો, મિત્રતા, એકલતા, ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા નવલકથામાં મેં પ્રેમનું એક નવું રૂપ રજૂ કર્યું, એક જ બીબામાં લખતી નવલકથાઓથી થોડા દૂર જઈ મેં જુદી રીતે મારી વાત રજૂ કરી, વાચકોનો આ નવલકથાને ભરપુર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. પ્રેમ, પારિવારિક સંબંધો, મિત્રતા, ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા નવલકથામાં મેં પ્રેમનું એક નવું રૂપ રજૂ કર્યું, એક જ બીબામાં લખતી નવલકથાઓથી થોડા દૂર જઈ મેં જુદી રીતે મારી વાત રજૂ કરી, વાચકોનો આ નવલકથાને ભરપુર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. પ્રેમ, પારિવારિક સંબંધો, મિત્રતા, ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા નવલકથામાં મેં પ્રેમનું એક નવું રૂપ રજૂ કર્યું, એક જ બીબામાં લખતી નવલકથાઓથી થોડા દૂર જઈ મેં જુદી રીતે મારી વાત રજૂ કરી, વાચકોનો આ નવલકથાને ભરપુર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. પ્રેમ, પારિવારિક સંબંધો, મિત્રતા, ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા નવલકથામાં મેં પ્રેમનું એક નવું રૂપ રજૂ કર્યું, એક જ બીબામાં લખતી નવલકથાઓથી થોડા દૂર જઈ મેં જુદી રીતે મારી વાત રજૂ કરી, વાચકોનો આ નવલકથાને ભરપુર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. પ્રેમ, પારિવારિક સંબંધો, મિત્રતા, ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા નવલકથામાં મેં પ્રેમનું એક નવું રૂપ રજૂ કર્યું, એક જ બીબામાં લખતી નવલકથાઓથી થોડા દૂર જઈ મેં જુદી રીતે મારી વાત રજૂ કરી, વાચકોનો આ નવલકથાને ભરપુર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. પ્રેમ, પારિવારિક સંબંધો, મિત્રતા, ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા નવલકથામાં મેં પ્રેમનું એક નવું રૂપ રજૂ કર્યું, એક જ બીબામાં લખતી નવલકથાઓથી થોડા દૂર જઈ મેં જુદી રીતે મારી વાત રજૂ કરી, વાચકોનો આ નવલકથાને ભરપુર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. પ્રેમ, પારિવારિક સંબંધો, મિત્રતા, ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા તરીકે અલગ ઉભરી આવી છે, માતૃભારતીમાં દસ હજાર કરતાં પણ વધુ ડાઉનલોડ આ નવલકથાને મળી ગયા છે. આ નોવેલમાં સાચા પ્રેમનાં ઘણાં ઉદાહરણો મળી રહેશે. એક સાચો મિત્ર, પિતા, પતિ, પ્રેમી આ ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા તરીકે અલગ ઉભરી આવી છે, માતૃભારતીમાં દસ હજાર કરતાં પણ વધુ ડાઉનલોડ આ નવલકથાને મળી ગયા છે. આ નોવેલમાં સાચા પ્રેમનાં ઘણાં ઉદાહરણો મળી રહેશે. એક સાચો મિત્ર, પિતા, પતિ, પ્રેમી આ ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા તરીકે અલગ ઉભરી આવી છે, માતૃભારતીમાં દસ હજાર કરતાં પણ વધુ ડાઉનલોડ આ નવલકથાને મળી ગયા છે. આ નોવેલમાં સાચા પ્રેમનાં ઘણાં ઉદાહરણો મળી રહેશે. એક સાચો મિત્ર, પિતા, પતિ, પ્રેમી આ ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા તરીકે અલગ ઉભરી આવી છે, માતૃભારતીમાં દસ હજાર કરતાં પણ વધુ ડાઉનલોડ આ નવલકથાને મળી ગયા છે. આ નોવેલમાં સાચા પ્રેમનાં ઘણાં ઉદાહરણો મળી રહેશે. એક સાચો મિત્ર, પિતા, પતિ, પ્રેમી આ ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા તરીકે અલગ ઉભરી આવી છે, માતૃભારતીમાં દસ હજાર કરતાં પણ વધુ ડાઉનલોડ આ નવલકથાને મળી ગયા છે. આ નોવેલમાં સાચા પ્રેમનાં ઘણાં ઉદાહરણો મળી રહેશે. એક સાચો મિત્ર, પિતા, પતિ, પ્રેમી આ ...Read More

ઘર છૂટ્યાની વેળા એક સામાજિક નવલકથા તરીકે અલગ ઉભરી આવી છે, માતૃભારતીમાં દસ હજાર કરતાં પણ વધુ ડાઉનલોડ આ નવલકથાને મળી ગયા છે. આ નોવેલમાં સાચા પ્રેમનાં ઘણાં ઉદાહરણો મળી રહેશે. એક સાચો મિત્ર, પિતા, પતિ, પ્રેમી આ ...Read More

રોહિતની મમ્મીએ કહી પણ દીધું. સુરેશભાઈ અને તેમની પત્નીની આંખોમાં પણ પુત્ર જન્મની ખુશી હતી. અવંતિકાના પપ્પા રૂમની બહાર નીકળ્યા ત્યારે જોયું તો ટીવીની નજીક ટોળું જામેલું હતું. તેઓ પણ ટોળા પાસે જઈ અને ટીવી સામે જોવા લાગ્યા. ટીવીમાં ...Read More

ભાગ -૩૬        અવંતિકાને રોહિત વિશે હવે જણાવવું પડે એમ હતું. અવંતિકાને પણ કંઈક અજુકતું બન્યાનો અણસાર લાગી જ રહ્યો હતો. બે દિવસ તો બધાએ ખોટી આશાઓ રાખી તેને સમજાવ્યા કરી. પણ હવે અવંતિકા સાચું શું છે ...Read More

ભાગ -૩૭            આરવના જન્મ દિવસે નક્કી કર્યા મુજબ રોહિતના પાછા આવવાની કોઈ આશા બાકી ના રહેતા પરિવાર જનોએ અવંતિકાના બીજા લગ્ન માટે ગોઠવણ કરી અને અવંતિકાને મનાવવાની હતી.            સુરેશભાઈએ ...Read More

રોહન જવાબમાં કઈ બોલી શક્યો નહિ. માત્ર ઓકે કહી અને વાત પૂર્ણ કરી. ફોન પૂરો થયા બાદ રોહનના મનમાં વિચારોનું ઘોડાપુર ફરી વળ્યું. અચાનક આમ અવંતિકાના પપ્પાનો ફોન આવવો, તેમનું મળવા માટે કહેવું, પોતાની મદદ અને રોહન ...Read More

ભાગ -૩૯ (અંતિમ ભાગ)સુરેશભાઈ તેમની પત્ની સાથે અનિલભાઈના ઘરે આવ્યા અને ત્યાં રોહન વિશેની ચર્ચા આરંભાઈ.અનિલભાઈ : સુરેશભાઈ, ચાર વર્ષ કરતા પણ વધુ સમય વીતી ગયો છે, આપણે તો આશા છોડી દીધી પણ અવંતિકા હજુ રોહિતના આવવાની આશા ...Read More