×

Poems Book

Poems book.

Poems book. Part - 3

Gujarati Poems

આ ભાગમાં 10 કાવ્ય સમાવવામાં આવેલ છે, મારી બુકોને વાંચવા બદલ વાંચકોનો આભાર, આ ભાગને હર્સથી વધાવી લેશો એવી આશા રાખું છું.

ગુજરાતી ગજલ, કવિતા, દુહાનો આ ભાગમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વાંચક મિત્રોનો ખુબ ખુબ આભાર... મારુ રિયલ નામ. અખો (અખાભાઈ માધાભાઈ કમેજળીયા) ઉપનામ. કવિ સંગીઅખિલ

ગુજરાતી કવિતાઓ, ગઝલોનો સમાવેશ આ ભાગમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ ચાર દુહા નો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.