×

આપણું ઘર

અેક દિવસ કોમલ બઘા ને ઘર ના આગંણા માં ભેગા કરે છે. તે બધા ને બુમ પાડે છે,.રમેશકાકા, કિરણકાકી, કિશોરકાકા, બધા લોકો આવી જાવ . ત્યારે કિશોરકાકા બોલે છે, બેટા સવાર થઈ છે એટલે કોઈ નથી, અમે આટલા જ ...Read More

         "આપણું ઘર "♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ભાગ 2(⊙.⊙)(⊙.⊙)(⊙.⊙)(⊙.⊙)(⊙.⊙)                   કોમલ અને કરણ ના લગ્ન સારી રીતે પુરા થઇ ને એક બાળક નો જન્મ થાય છે અને ઘરમાં બઘા ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે અને ...Read More

વૃધ્ધાઆશ્રમ "એક ઘર"                          સવાર થઇ નથી ને કે આદિત્ય એ બઘાને બુમ પાડી, ચાલો, ચાલો, ચાલો ઊભા થયા કે નહીં .બઘા  કાકા અને કાકી મારુ સરપ્રાઈઝ તમારી રાહ જોઇ છે.  કાલે કહ્યું હતું ને સવારે જલદી ઉઠી ને ...Read More

આપણું ઘર   ભાગ 4 ભાગ 3 જોયુ તેમ એક અલગ પાત્રો જોવા મળે છે આદિત્ય અને ચાંદની એક પત્રકાર છે તેઓ અહીં એક લેખ માટે આવે છે અને તથા ત્યા રહે છે તેવા સમયે કિશોર કાકા અને અખિલેશ કાકા સાથે ...Read More