×

          મંગલ   Chapter  1  --  આફ્રિકાના જંગલમાં...   Written by Ravikumar Sitapara ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860       -: પ્રસ્તાવના : નમસ્કાર Dear Readers,             આજથી આપની સમક્ષ પ્રસારિત થઈ રહી છે એક નવલકથા – મંગલ. ...Read More

મંગલના આ પ્રકારના જવાબથી પેલા યુવાનને થોડીક શાંતિ જરૂર થઇ. એના માટે તો મંગલના આ શબ્દો આશ્વાસનથી વિશેષ હતા. તેણે પણ પોતાનો પરિચય આપતા કહ્યું કે તેનું નામ શામજી છે અને છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી તે આદિવાસીઓની કેદમાં છે. તે ...Read More

મંગલ ઈચ્છી રહ્યો હતો. મંગલ પોતે એ કોટડીનો કેદી હોય એમ વર્તી રહ્યો હતો જેથી કોઈને શંકા ના જાય.ચોકીદારોમાં મુખ્ય માણસે બીજા ચોકીદારોને મંગલને બાંધીને સરદાર આગળ લઈ જવા હુકમ કર્યો. હુકમ મળતાંની સાથે જ ચોકીદારો સાંકળથી બાંધીને મંગલને ...Read More

મંગલ   Chapter  4  -- દેવારિકાનું રહસ્ય   Written by Ravikumar Sitapara ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860           -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,   ‘મંગલ’ નાં આ ચોથા ભાગમાં આપનું સ્વાગત છે. છે. અત્યાર સુધી ...Read More

મંગલ - 5

મંગલે પોતાની વાત આગળ વધારતા કહ્યું, “ અત્યારે ભલે આપણે સાથે છીએ એટલે મનોરંજન થાય છે બાકી એકલા ભટકવામાં તો આ રાત્રી કાળરાત્રી ગણાય. ઉપરથી આ જંગલનાં જાનવરો તો ઠીક માણસો પણ જંગલી, નરભક્ષી. એટલે થોડો ડર તો રહે ...Read More

મંગલ - 6

સરદાર હવે બધું સમજી રહ્યો હતો. તેમણે બધાને કેદ કરી લેવાનો આદેશ આપ્યો. મંગલ પણ આ કારનામાંમાં બરાબરનો ભાગીદાર હતો આથી તેને પણ કેદ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો. જો કે સરદારે તેને બેડીઓમાં બાંધ્યો ના હતો. તેનાં હાથ સામાન્ય ...Read More

મંગલ - 7

મંગલ Chapter  7  -- જંગલમાંથી પ્રસ્થાન   Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860               -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,        દરિયાઈ સાહસકથા – મંગલ નાં આ સાતમાં ભાગમાં ...Read More

મંગલ - 8

જંગલમાં કેટલાય સમયથી કેટલીય આપત્તિઓનો સામનો કરી રહેલા મંગલ અને તેના સાથીઓ જંગલની આ સુંદરતા જોઇને મુગ્ધ થઈ ગયા. ચારેકોર નીરવ શાંતિ. વચ્ચે પક્ષીઓનાં કલબલાટ અને પવનથી વૃક્ષોનાં પાંદડાઓનો આવતો અવાજ. આ સુંદરતાને પોતાનામાં સમાવી આઠેય સાથીઓ સંગાથે ચાલ્યા ...Read More

મંગલ - 9

શેઠ હરખચંદની પેઢી ત્રણેક દાયકાઓથી ટાંઝાનિયામાં હિન્દી મહાસાગરનાં કિનારે આવેલા ટાંગા બંદરે આવેલી હતી. મૂળ ગુજરાતનાં હાલાર પ્રાંતનાં વણિક હરખચંદ અને લોહીમાં જ વેપાર કરવાની વૃત્તિ રહેલી. વતનમાં તો બાપદાદાની પેઢી હતી જ પણ હરખચંદને ઘરની પેઢીમાંથી બહાર નીકળી ...Read More

મંગલ - 10

મંગલ Chapter  10  --  ચાંચિયાઓનો આતંક   Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860               -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,        દરિયાઈ સાહસકથા – મંગલ નાં આ દસમાં ભાગમાં ...Read More

મંગલ - 11

મંગલ Chapter  11  --  સમુદ્રમધ્યે સંગરામણ   Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860           -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,      દરિયાઈ સાહસકથા – ‘મંગલ’ નાં આ અગિયારમાં ભાગમાં આપનું સ્વાગત ...Read More

મંગલ - 12

મંગલ Chapter  12  --  તોફાનની ઝપટે... Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860             -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,      દરિયાઈ સાહસકથા – ‘મંગલ’ નાં આ બારમાં ભાગમાં આપનું સ્વાગત ...Read More

મંગલ - 13

મંગલ             Chapter  13  --  મોતનાં વાવડ Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860             -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,      દરિયાઈ સાહસકથા – ‘મંગલ’ નાં આ તેરમાં ભાગમાં આપનું ...Read More

મંગલ - 14

મંગલ Chapter  14  --  અજાણ્યા ટાપુ પર... Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860             -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,      દરિયાઈ સાહસકથા – ‘મંગલ’ નાં આ ચૌદમાં ભાગમાં આપનું ...Read More

મંગલ - 15

મંગલ             Chapter  15  --  ભ્રમણ Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860             -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,      દરિયાઈ સાહસિક નવલકથા – ‘મંગલ’ નાં આ પંદરમાં ભાગમાં આપનું ...Read More

મંગલ - 16

મંગલ             Chapter  16  -- રેતીનું ઘર Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860             -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,      દરિયાઈ સાહસિક નવલકથા – ‘મંગલ’ નાં આ સોળમાં ભાગમાં ...Read More

મંગલ - 17

મંગલ             Chapter  17  -- કાનજી વાઘેર Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860             -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,      દરિયાઈ સાહસિક નવલકથા – ‘મંગલ’ નાં આ સતરમાં ભાગમાં ...Read More

મંગલ - 18

મંગલ             Chapter  18  -- પિતા પર સંકટ Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860             -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,      દરિયાઈ સાહસિક નવલકથા – ‘મંગલ’ નાં આ અઢારમાં ...Read More

મંગલ - 19

મંગલ             Chapter  19  -- મંગલનાં પ્રયાસો Written by Ravikumar Sitapara   ravikumarsitapara@gmail.com ravisitapara.blogspot.com M. 7567892860             -: પ્રસ્તાવના :- નમસ્કાર Dear Readers,      દરિયાઈ સાહસિક નવલકથા – ‘મંગલ’ નાં આ ઓગણીસમાં ભાગમાં ...Read More