Episodes

आत्महत्येस कारण की... by Shalaka Bhojane in Marathi Novels
मिताली रडत रडत भांडी घासत होती. आज पुन्हा तीचे आणि तन्मय चे भांडण झाले होते. तन्मय ऑफिस ला निघून गेला. सासरे पेपर वाचत ब...
आत्महत्येस कारण की... by Shalaka Bhojane in Marathi Novels
भाग २ सासूबाईंना खूष ठेवण्याचा सतत प्रयत्न करत असायची.पण त्या सतत तीच्या चूका काढून तन्मय ला तुझी बायको कीती बावळट आहे ह...
आत्महत्येस कारण की... by Shalaka Bhojane in Marathi Novels
मिताली ने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. तन्मय ला काहीच सुचत नव्हते. त्याने मिताली च्या आई बाबांना फोन केला. मिताली च्या...
आत्महत्येस कारण की... by Shalaka Bhojane in Marathi Novels
भाग ४ जेव्हा बाबांना हे समजले तेव्हा त्यांना फार वाईट वाटले.मिताली च्या आईला म्हणाले, "अगं, तू मला एकदा सांगायचे तरी होत...
आत्महत्येस कारण की... by Shalaka Bhojane in Marathi Novels
मिताली सुलभा च्या बोलण्याचा विचार करत होती. तिच्या बोलण्याने मिताली मध्ये एक प्रकारची पॉझिटिव्हीटी आली. मितालीआता आपल्या...