કોઈ એક સારી વાર્તા પાછળ બહુ બધાં ખરાબ નિર્ણય હોય છે.......મારી કન્યા રાશી, પરન્તુ મને લુંટેરા બહુ જ ગમે...મતલબ કે દિલ નાં લુંટેરા.(pairate of heart). ઉર્ફ નામ - pritu અભ્યાસ-B.E.(ic), શોખ- લખવું અને વાંચવું.

  • (27)
  • 1.4k
  • (22)
  • 772
  • (26)
  • 958
  • (24)
  • 834
  • (23)
  • 930
  • (25)
  • 1.7k
  • (21)
  • 741
  • (23)
  • 905
  • (29)
  • 1.1k
  • (19)
  • 1.1k