મને વાંચવાનો અને લખવાનો શોખ છે.જે પણ ઇચ્છા આવે તે લખી નાખું છું , હું એ નથી જોતો કે કેટલા લોકો વાંચશે , કેટલા લોકો સ્ટાર આપશે. મારો શોખ છે એટલે લખી નાખું છું. મને નવા ફેન્ડ બનાવવાનો શોખ છે. મારો વોટસએપ નંબર 9586163927 તેમાં મારી સાથે જોડાઇ શકો છો.

#કમી
કમી તો બધામાં હોય છે ,
હું તારી કમીને હથિયાર નહી બનાવું

#કમી
મારી પણ કોઇને કોઇ કમી હશે ,
મારી કમી દેખાડજે, હું દુર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

#કમી
મારી પર વિશ્વાસ રાખજે હું તને
કયારેય પણ મારા પ્રેમની કમી મહસુસ નહી થવા દવ.

#કમી
તારુ મારી સાથે ના હોવાની મને ' કમી ' વર્તાય છે,
મને વિશ્વાસ છે કે તું મને તારી કમી મહસુસ નહી થવા દે.

#દયા
દયા ડાકણ પર ના હોય ,
દયા સ્ત્રી પર તો હોય જ .

#દયા
દયા જેના પર કરવા જેવી હોય ,
તેના પર કરી શકાય બધા પર નહી.

#કર્મ
આપણા સમાજના ધણા લોકો કહેતા હોય છે કર્મ કરવું જોઇએ , પણ કર્મ ગણવું શેનું તેની તો કોઇ ચર્ચા જ નથી થતી.કર્મ પર વિસ્તૃત ચર્ચા થવી જોઇએ.સારા કામો કરી તો સારુ કર્મ ગણાય , જયારે કોઇ ખરાબ કામ કરે તો શું તેને ખરાબ કર્મ ગણવું ? ખરાબ કર્મ કરનાર પણ કયારેક કોઇની મદદ કરીને સારુ કામ કરે તો તે માણસને શું ગણવો ? આપણી સામે આવા ધણા લોકો હશે. માણસે હંમેશા પોતાના કામમાં વ્યસ્ત રહેવું જોઇએ.કર્મ કરવું એ આપણા જવાબદારી છે તેમ સમજીને નિભાવવી જોઇએ.

Read More

#કર્મ
માણસે કર્મ કરતું રહેવું જોઇએ,
ફળની ચિંતા કરવાનું છોડી દેવું.

#કર્મ
ગીતામાં કીધું છે કે તું કર્મ કર ,
ફળની ચિંતા ના કર.

#ઠઠ્ઠો
આજે તું મારા પ્રેમની ઠઠ્ઠો ઉડાવી લે,
પણ કાલે તું મારા પ્રેમ માટે તડપીશ.