મને વાંચવાનો અને લખવાનો શોખ છે.જે પણ ઇચ્છા આવે તે લખી નાખું છું , હું એ નથી જોતો કે કેટલા લોકો વાંચશે , કેટલા લોકો સ્ટાર આપશે. મારો શોખ છે એટલે લખી નાખું છું. મને નવા ફેન્ડ બનાવવાનો શોખ છે.

हमे लगता था कि हमारी सारी यादे को जीवन भर याद रखोगी!
तुमने तो हमारी सारी यादो को ही ' अनकही ' कर दी!
#अनकही

#અકથિત
હું કિસ કરવા માટે કથિત મથામણ કરતો હતો ,
પણ તારા ઇરાદા એ મને ' અકથિત ' કરી નાખ્યો.

#અકથિત
હું તો તારા કથિત એકતરફો પ્રેમ કરવા લાગ્યો ,
પણ તે તો મારા રસ ના લઈને મને અકથિત કરી દીધો.

#नरम
कौन कहेता है कि हम बहुत गरम है,
वो तो कहेती थी आप तो ' नरम ' हैं!

#નરમ
હું તો કોણ જાણે કયાં ખોવાયેલ હતો કે
' નરમ ' અદાઓ મારા દિલને ધાયલ કરી ગઇ.

#નરમ
હું તો ઘગઘગતો ગરમ હતો પણ ,
તેની અદાએ મને 'નરમ' બનાવી દીધો.

#વસંત
મને એમ હતું કે વસંત ને તો હજી વાર છે ,
પણ કયાં ખબર ' વસંત ' સામે આવી ગયો

One Step - Goals
Two Step - Achievement
Three Step - Successful
#Step

तेरी चरण के कारण ही तो मुझे होसला मिलता है है तुम मुझे आगे बढाने के लिए प्रेरणा मिलेगी!
#चरण

#પગલું
તારૂ એક પગલું મને આકાશને ,
આંબવા સુધીની પ્રેરણા આપે છે.