આ બે ચાર શબ્દો એવા ઉતરી જાય છે, હું હળવો ને કાગળ ભારે થઈ જાય છે. - પરેશ ગોંડલિયા

    No Novels Available

    No Novels Available