×

9913393555

*"કાપડના શહેર મા કોઈ કાપડ પાથરી ઉભું ન રહી શક્યું,*

*આતે કેવું જગ માનવીનું જ્યા મોબાઈલ ના કેમેરા ચાલુ હતા જોવા એ બાળકો ના કુદતા શરીર..!!!"🤷‍♂*

😭🙏અશ્રુભીની શ્રધ્ધાંજલી🙏😭

Read More