9913393555

*મળવું છે મારે*
*કઇ પણ કારણ વગર,*

*સંબંધ રાખું છું*
*કઇ પણ સગપણ વગર…*

*મૈત્રી કરું છું*
*કાઈ પણ અપેક્ષા વગર,*

*સતત સાથે ચાલતા રહીશું*
*કોઈ મંજિલ વગર...*

*માની લીધા છે મિત્ર*
*કોઇ પણ રસમ વગર,*

*સાથ હંમેશા નિભાવીશ*
*કોઈપણ કસમ વગર...*

*શબ્દો પણ નથી લખાતા*
*લાગણી વગર...*

🌹

Read More

જીદંગીમા એવાં "માણસ" ઉપર
કયારેય જુલમ ના કરતાં....

જેની પાસે ફરીયાદ કરવા ...
ઇશ્વર શિવાય બીજુ કોઇ પણ ના હોય .....

કેમ કે જો એણે ફરિયાદ કરી દીધી ને,

તો દુનિયા ની કોઈ તાકત બચાવી નહી શકે...

Read More

*दिल से जो घायल होते हैं..!!*

*वो ही शायरियों के #कायल होते है....!!*

ટુંકમાં પતે એમ હોઇ તો લાંબી
પંચાતમાં પડવું નહી
અણવરની જગ્યા ખાલી હોય તો વરરાજા બનવું નહીં 😀