જરુરી નથી કે મને મળી ને બધા ખુશ થાય..પણ ભગવાન ને એક પ્રાર્થના રોજ કરુ છુ કે મને મળીને કોઈ દુઃખી નાં થાય..!! મારા વિષે આનાથી વધારે બીજું હું શું કહુ

    No Books Available

    No Books Available