અહમ અને અસ્તિત્વ નુ આયુષ્ય કેટલુ ???

જગત માંથી ગયા પછી
એક પ્રાર્થના સભા જેટલુ....

🙏🏻🙏🏻🙏🏻