સમય બદલી શકાય છે.
પણ
માણસનો સ્વભાવ નથી બદલી શકાતો.??

તારી યાદો એવી છે ને કે બીજા ના ચહેરા માં પણ તારો ચહેરો દેખાય આવે છે.

YOUR BEST TEACHER IS YOUR TIME.
BECAUSE HE TICH YOU BEST LESSONS IN YOUR LIFE. 😊
😊GOOD MORNING 😊

😊Good morning 😊

कुछ रिश्ते स्वभाव कि वज़ह से नहीं संस्कारों की वज़ह से जिडा रहेते हैं ।

जिंडगी रिस्तो से चलती है
रास्तो सै नहीं ।

जो खोया है वो मेरा था,
लेकिन
जो मिला है वो मेरा है ही नहीं ।

good morning 😊

Happy new year my all friends 😊

😊Happy diwali 😊