×

અબ કે હમ બિછડે સાયદ કભી ખ્વાબો મે મીલે જૈસે કી કોઈ સૂખે હૂએ ફૂલ કિતાબો મેસે મીલે.

વધારે કશું કહેતી નથી, જોઈને જીવવું છે તને,
માટે તારી પર મરતી નથી..💓

છાપામાં અમે એવી જાહેર ખબર આપી,
લઈ જાવ નગદ સપના બટકેલી નજર આપી.
રમેશ પારેખ

વેર્યા મેં બીજ અહીં છુટ્ટે હાથે,
હવે વાદળ જાણે ને વસુંધરા.
- મકરંદ દવે