કોઈ કહે મંદિરમાં બેઠો કોઈ કહે આકાશે છે,હું તો કહું છું જીવનદાતા મારા સ્વાસે સ્વાસે છે...

    No Novels Available.

    No Novels Available.