હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...

નથી તારાથી કોઈ વાત ખાનગી
ખોલી દીધી છે જિંદગીની કિતાબ આખી

#priten 'screation#

बहारके ये सन्नाटेमे पता चला की
It's to noisy inside..

#priten 'screation#

દુનિયાને દુર્જનોથી જેટલુ
નુક્શાન નથી થયુ,
તેનાથી વધારે નુક્શાન સજ્જનોની નિષ્ક્રિયતાથી થયુ છે..

-અજ્ઞાત

Read More

'Forgot Password' ???
,there can be solution.
but
want to
'forget Person" ???
-there is no solution..

#priten 'screation#

Honest Smile 😀
is a password
to reach to
anybody's heart.

#priten 'screation#

ભુતકાળની ભુલોને વર્તમાનમા સુધરીને,
ભવિષ્યને ઉજ્વળ બનાવે ,
તે શાણો માણસ..

Learn from the PAST,
Think of future and
Live in present..

#priten 'screation#

21 days vacation , route...

એ જિંદગી પક્ષપાત ના કર,
મારી તરફ...

વેરે છે તુ કંટક
જેથી પામી શકુ હું ફુલ કેરિ સુગંધ..

#priten 'screation#

Dear friends
I am on a vacation for 21 days with my family @ sweet home.

Will be back after 21 days. Take my prior appointment if you want to see me after that. 😀
Meanwhile you take care of yourself too..

#priten 'screation#

सारी जिंदगी हम येही कहतेथे की.....
अगर मेरे पास वक्त होता
तो मै ये करता.. वोह करता ...ये भी करता , वोह भी करता...

बस लो ये वक्त आ गया...

अगर हम चाहे तो ,
आपत्तिको भी अवसरमे बदल शकते है ।।।

#priten 'screation#

Read More