×

હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...

વળયા હતા,ઉપવનમાં ફુલો ટોળે
છતાં ના આવી શક્યા તારી તોલે
-પ્રિતેન
#priten 'screation#