દિલ ની વાતો માં દિલગીરી ના હોય

જેમના પોતાના સપના તુટીને વેરાઈ ગયા હોય એ જ લોકો બીજા ના સપના પુરા કરવા સૌથી વધારે પ્રયત્ન કરતા હોય છે.☺

लाेग कहते हैं जब काेइ अपना ? दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है , ? पर ज्यादा तकलीफ? तो तब होती है जब काेइ अपना पास होकर भी दूरीया ?बना ले.

Read More

There are lots of people ??? come and go in our life But someone special ❤ are always special? and they left some impression in our heart❤ ,if there are left us ?for some reason? but we never forget that person ?and their memories. ?? ???

#memories by Heart#

હું માંગુ ને તુ મને આપે ,
.
.
.
.
.
.
એ મને મંજુર નથી.####❤####

કયાં સુધી સમય તુ આમ જ ચાલતો રહીશ,
.
.
કયાંક થોભી જા તારી સાથે વાત કરવી છે,
.
.
જે વીતી ગયુ એનો ખેદ નથી,
.
.
આવનાર ની ચિંતા નથી,
.
.
જયાં જીવુ છુ, એને માણવા નો પણ હક નથી?,
.
.
કયાં સુધી સમય તુ આમ જ ચાલતો રહીશ??.

Read More

આજે એ આંખો એકબાજુ ,
મિટ માંડી મથતી મુજ મીત માણવા,
.
.
.
કયાંક કોઈ કંઈક કામમાં કંટાળયુ,
અને
ફરી
એ આંખ અંજવાઈ?

I don't know why some people find a way of living in other person life??

dear One, please look inside you have a beautiful heart ❤ and your dreams so please live your life on your way ?.

First, #I love me?#myself ?,
###❤दिल से❤#

વાત કરવા માટે TIME અને MOOD નહી."મન" હોવું જોઇયે?.
#by Heart ❤

when I want to say something but I thought who are available for me??!?


Then suddenly one voice tell me "Listen baby m always with you ?"


And this line told by my heart ❤