नमस्कार ! मी संदिप परमेश्वर खुरूद मु. पो. नेकनूर ता.जि. बीड मो.नं.९७३०८४४३८३..... माझा विविध विषयांवरील 22 कथांचा रानमेवा नावाचा कथासंग्रह Amazon वर उपलब्ध आहे. आपल्याला माझ्या कथा आवडल्या असतील तर नक्कीच माझा रानमेवा नावाचा कथासंग्रह वाचावा. सदर कथासंग्रहामध्ये प्रेमकथा, भयकथा, विरह कथा आशा विविध कथांचा संग्रह आहे. सदर कथा वाचकांचे निखळ मनोरंजन करतील याची मला खात्री आहे. - आपलाच संदिप खुरुद

    No Novels Available

    No Novels Available