એક સત્ય... જયાં સુધી શિક્ષણ નું મહત્વ ફક્ત નોકરી મેળવવાનું જ હશે... ત્યા સુધી સમાજમાં નોકર જ જન્મશે...! માલિક નહી...

ખુદને કયારેય બેકાર ના સમજો
તમારી એક કીડની તમારા મિત્રને
આઈફોન અપાવી શકે છે.

"શિખામણના સો શબ્દો કરતા સાહેબ,
અનુભવની એક ઠોકર વધારે અસરકારક હોય છે."

#ઈન_બોકસ " માં ઝાઝુ ના રાખવું
#મોબાઈલ હોય કે સાહેબ #મન ..!!

દુનીયામા મોટા માણસોના અહમ્ ને Personality
અને નાના માણસોના અહમને Attitude કહે છે..!!

बिना किताबो से जो
पढाई सिखी जाती है
उसे जिंदगी कहते है

કોઈ જાજા સમય પછી પુછે, કે કેમ છે?

ત્યારે સમજવાનુ કે #કેમ છે,
નહીં '#કામ છે'.

"#ધ્યાન " નો મતલબ આંખો બંધ કરવા નો નઈ
ખોલવા નો છે ! બંધ તો પહેલે થી જ છે..!!

"શક્ય જ નથી સાહેબ,કે
હુ દરેક ની નજરમાં નિર્દોષ દેખાઉ.!!

પ્રયત્ન મારો એ છે,કે
હુ મારી નજરમાં સાફ દેખાઉ.!!

દિવા નું પોતાનું કોઈ ઘર નથી હોતું સાહેબ
એ તો જ્યાં રાખો ત્યાં અજવાળું કરે....!!

મને ....
મારી "વાણી" નો અફસોસ
ઘણી વાર થયો છે....!!!
પણ....
મારા "મૌન" નો કદી નહી....!!!!