એક સત્ય... જયાં સુધી શિક્ષણ નું મહત્વ ફક્ત નોકરી મેળવવાનું જ હશે... ત્યા સુધી સમાજમાં નોકર જ જન્મશે...! માલિક નહી...

    No Books Available

    No Books Available