×

કંઈક તો છેલ્લે અધુરૂં રહી જાય છે.. જીંદગી સિવાય અહીં કયાં બધું પુરું થાય છે.. if you like my update plz follow..me

દુનિયા નો નિયમ છે સાહેબ...
જરૂર હોય ત્યારે ફોટો પાડે છે,

અને કામ પત્યા પછી લોકો એ જ માણસ ને ખોટો પાડે...

નસીબ જેમના મસ્ત હોય છે,
કસોટી પણ એમની જબરદસ્ત હોય છે.

🙏શુભ-રાત્રી🙏

Read More