હું છું તારા પ્રેમ માં, તું છે મારા પ્રેમ માં, ક્યાંક એવું તો નથી ને, કે આપને બંને છીએ વહેમ માં.

मेरे फोन में 330 contact नंबर हैं,
उसमें से 20 नंबर मेरे दोस्तो के है,
उसमें से 15 मेरे so call दोस्तो के है,
बाकी के बचे 3 को कोई और मिल गया,
और 2 को मेरा फोन उठाने का टाईम नहीं हैं।

हा यार कभी तुने ही बोला था ,
भूल मत जाना मूजे..
हा यार कभी तुने ही बोला था,
हमेशा साथ रहेंगे हम..
हा यार कभी तुने ही बोला था,
बदल ना जाना तुम..
अफसोस इस बात का नहीं ,
की तु मूजे भूल गई..
अफसोस तो इस बात का हैं,
की तु वो यारी को भी भूल गई..#JK ❤️

Read More

रेत पर कभी नाम लिखते
नहीं...!!
रेत पर कभी नाम टिकते
नहीं...!!
लोग कहेते है कि हम पत्थर
दिल हैं...!!
लेकिन पत्थरों पर लिखे नाम
कभी मिटते नहीं...#JK ❤️

Read More

कुछ लोग दिखते फाफड़ा जेसे ,
लेकिन निकलते जलेबी जेसे हैं#JK ❤️

ચલો કશો વાંધો નહીં,
અમે પણ ભૂલી જશું,
#JK ♥️પણ યાદ રાખજો,
ઉપરવાળો ક્યારેય ભૂલતો નથી.

सब कुछ तो
खो दिया है में ने,
अब बस तुजे #JK ❤️
खोना नहीं चाहती।

एक्सेप्ट करना सीख लो,
जिंदगी आपको रिस्पेक्ट देगी..!!#JK ❤️

ના આમ, ના તેમ
ના કારણ ના કેમ,
ના શંકા ના વહેમ,
પ્રેમ એટલે
બસ પ્રેમ,પ્રેમ અને પ્રેમ!!#JK ❤️

अकेले जिंदगी काटी जा सकती हैं
जीयी नही जा सकती हैं#JK ❤️

रो देती हु,
फ़िर खुद ही चूप हो जाती हु
समजती सब हु,
#JK ❤️इसी लिए खुद को संभाल लेती हु
...हैप्पी नवरात्री...