શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

અમારે ચાંદા ઉપર જમીન નથી લેવી
કારણ કે
અમારો ચાંદો જ જમીન પર છે

-ક્રિષ્વી

શબ્દોનો સહેવાસ ભલે ઓછો થાય પણ
"લાગણીની"
લીલાંશ તો કાયમ રહેવી જોઇએ...

-ક્રિષ્વી

અંધારું પામવા રાત થવું પડે
ઝેર પીવુ હોય તો મીરાં થવું પડે?

અંધકાર દૂર કરવા ઉદય થવું પડે
અનહદ પ્રેમમાં મિલન કરવું પડે?

જુદાઈ સહેવા આટલું ખમવુ પડે
દર્દ માપવા પ્રેમમાં જ પડવું પડે?

લાગણી ઘવાય તો રોવું પડે છે
કંઈક પામવા સુકુન મેલવું પડે છે?

મિલનના કોઈ અણસાર નથી
'ક્રિષ્વી' એકલા જ મરવું પડે

જીવવું છે તો શ્વાસ લેવો પડે
હવા તું છે, પણ બહુ દૂર છે....
હવે શું કરવું પડે?

-ક્રિષ્વી

Read More

જો જીંદગીમાં ખુશ રહેવું હોય તો
સમયસર સંબંધ સાચવી લેવાઈ
વ્યવહાર ઓટોમેટિક સચવાઈ જાય....

-ક્રિષ્વી

તારી યાદોની હદ નથી
હવે કોઈ સરહદ નથી

હવે તો આવી જા
બીજું કંઈ મરહમ નથી

પાટા બાંધ્યા પાંપણે
આંસુને કોઈ પાળ નથી

પાનને પવને ખેંરયા
પતઝડનો કંઈ વાંક નથી

વસંતે ખીલ્યાં ફૂલ
વર્ષાઋતુનું કામ નથી

-ક્રિષ્વી

Read More

બ્લોક

સોશિયલ મીડિયામાં કરી શકો
કોઈ એપમાં કરી શકો
કોઈ કહો તો ખરાં

આ દિલમાં બ્લોક થયાં હોય
તેને અનબ્લોક કરી શકો??

-ક્રિષ્વી

Read More

તારી આંખોમાં અફીણ છે કે
હવામાં ભાંગ ભેળવી છે?

પીધાં પછી હોંશ ઉડી ગયો કે
તારી નજર જ અફીણી છે?

પીધાં પછી નશો ચડી ગયો કે
વગર પીધે આટલો ચડ્યો છે?

-ક્રિષ્વી

Read More

રૂબરૂ મળ્યા નથી
પણ થયા છીએ.

હાથ પકડ્યો નથી
પણ તેં થામ્યો છે

નજર મળી નથી
પણ આંખે વર્યા છીએ

મળ્યા પહેલા જ
છોડવાની વાત કરી?

યાદોથી ભગાતું નથી
એટલું યાદમાં મળ્યા છીએ.

-ક્રિષ્વી સુરતી

Read More

કોઈ પુછે શું છે આખરી ઈચ્છા તારી ?
બસ એક તલપ છે, હવે તને મળવાની

-ક્રિષ્વી સુરતી

પલકો બંધ રાખી, ખુલ્લી આંખે પાટા છે
નયનો હજુ ઝેર પીવાય પ્યાસી છે

ભાલા વાગ્યા, હૈયે તો ઘા કાચા છે
પ્રેમ તો પિવાય ગયો, ઝખમ તાજાં છે

પ્રેમનો અહેસાસ તો, વિરહ કેમ છે
વેદનાને સંઘરી રાખી મલમ લાગ્યા છે

તારી નજરો કારાવાસમાં કૈદ છે
હ્રદયનાં દ્વાર તો હંમેશ ઉઘાડા છે

સમુદ્રમાં નખાતું નથી મીઠું, ખારપ છે
છતાંયે નદિઓ ભેટવા દોટ જ મૂકે છે

-Krishvi Surti

Read More