શબ્દો ને ક્યાં વાંચા હોય છે છતાં કેટલાય ઘવાય છે શબ્દો ને ક્યાં વાંચા હોય છે છતાં જખ્મો તાજાં કરી જાય છે શબ્દો ની આ ભાષા પણ ક્યાં બધાં થી વંચાય છે

ચાંદ આભલે મૌન બનીને વરસતો રહ્યો,
શિતળતા આપી શાને તરસતો રહ્યોં
રાત આખી આમ જ ભટકતો રહ્યો
તો છેક સવારે સુધી તું ઝગમગતો રહ્યો

-Krishvi Ram

Read More

Krishvi Ram લિખિત વાર્તા "જજ્બાત નો જુગાર - 22" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19915669/jajbaat-no-jugar-22

એ મુજ પર અઢળક ઢળ્યા,
જ્યારે શબ્દો ને તો મોતી ગણ્યા.

મોતીને મેં તો માળે ગુંથયા,
જીવન રૂપી હારે જડ્યા.

-Krishvi Ram

Krishvi Ram લિખિત વાર્તા "જેગ્વાર - 6" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19915510/jaguar-6

શબ્દો થી પલાળુ, શબ્દો થી ભીંજાવ
શબ્દો થી રડાવું, શબ્દો થી હસું
શબ્દો થી સુખ, શબ્દો થી દુઃખ
શબ્દો થી શીખ, શબ્દો થી જ જખમ
શબ્દો થી ગુલામ, શબ્દો થી જ આઝાદી
શબ્દો થી સર્જન, તો શબ્દો થી જ વિસર્જન

-Krishvi Ram

Read More

રંગભીના સાંવરિયા એ
પ્રેમની રંગોળી થી રંગી

વગર ફાગણીયે હું રંગાઈ
ના દિવાળી ના કોઈ તહેવાર

હેતની હોળી માં હું હોમાઈ
ઓરતાં મારા મેઘધનુષી

પંચરંગી રંગોથી હું પુરાઈ
તારા દિલમાં પૂરી ઘોળાઈ

-Krishvi Ram

Read More

Krishvi Ram લિખિત વાર્તા "જજ્બાત નો જુગાર - 21" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19915396/jajbaat-no-jugar-21

Krishvi Ram લિખિત વાર્તા "કામધેનુ" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19915285/kaamdhenu

Krishvi Ram લિખિત વાર્તા "જેગ્વાર - 5" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19915175/jaguar-5

Krishvi Ram લિખિત વાર્તા "જજ્બાત નો જુગાર - 20" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19915059/jajbaat-no-jugar-20