ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

यु तो सच को साबित करने की
जरूरत नहीं होती
लेकिन बीना साबिती
सच की जीत पक्की भी नहीं होती

यु तो सच्चाई के कई पहलु होते हैं
लेकिन जुठ के भी १०० चहेरे होते हैं
पहलु बदल कर सच्चाई तो नही बदलती
किंतु अक्सर चहेरा लगाने से जुठ सच हो जाता है

_rhythm...🖋️

Read More

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 10" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19892611/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-10

Read More

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 9" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19892303/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-9

Read More

"પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 8" by Ridhsy Dharod read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19891945/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-8

"પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 7" by Ridhsy Dharod read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19891593/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-7

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 6" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19891018/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-6

Read More

Zindagi ni Gaadi 🚗🚗🚗

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 5" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19890470/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-5

Read More

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 4" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19889825/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-4

Read More

Ridhsy Dharod લિખિત વાર્તા "પદમણી -એક અનોખી રહસ્યમય પ્રેમ ગાથા - 3" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19889216/padamani-ek-anokhi-rahsyamay-prem-gatha-3

Read More