તુજ હ્રદયમાં ધબકાર બની વસી જવું છે,તારા અધર પરનું સ્મિત બની હસી જવું છે...નથી મંજુર મને ચાર દીવાલનું કેદખાનુ મારે તો બસ રેતનું ઘર બની મટી જવું છે...

  • 186
  • 256
  • 182
  • 497
  • (11)
  • 580
  • 575
  • 527
  • (26)
  • 890