તુજ હ્રદયમાં ધબકાર બની વસી જવું છે,તારા અધર પરનું સ્મિત બની હસી જવું છે...નથી મંજુર મને ચાર દીવાલનું કેદખાનુ મારે તો બસ રેતનું ઘર બની મટી જવું છે...

  • 1.2k
  • (11)
  • 1.4k
  • 1.4k
  • 1.3k
  • (13)
  • 856
  • 1.1k
  • 828
  • (11)
  • 1.8k
  • (11)
  • 2.6k
  • 1.5k