તુજ હ્રદયમાં ધબકાર બની વસી જવું છે,તારા અધર પરનું સ્મિત બની હસી જવું છે...નથી મંજુર મને ચાર દીવાલનું કેદખાનુ મારે તો બસ રેતનું ઘર બની મટી જવું છે...

  • 266
  • (11)
  • 368
  • 534
  • 454
  • (13)
  • 512
  • 598
  • 444
  • 849
  • (11)
  • 906
  • 935