×

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ્

my experience

અહીં બધા ને વસવસો છે
કોઈ ને
કોઈ પાછળ
વહી ગયેલા સમય નો
તો
કોઈ ને
વધુ વહાવેલી લાગણીઓ નો....RUP

તું જો આદત હોત , છૂટી જાત

પણ

તું વ્યસન છે, છોડવું સહેલું નથી

આદત અંતે માણસ ને ખરાબ કરી નાખે છે,
પછી ભલે ને એ શરાબ ની હોઈ કે માણસ ની.....RUP

આ તો લાગણી છે સાહેબ....
શબ્દ માં વ્યક્ત નહીં થાય
મરતા જ સાથે દફન થાય....RUP

સમયે શોધ્યો શખ્સ ઈશ્વર સમો....
વિધાતા યે લખ્યો લેખ...
"એ" ન જ મળ્યો.....RUP

કડવું સત્ય....
મોબાઈલ સિવાય 99% તમને બહાર ક્યાંય, મધર્સ ડે નહીં દેખાય

🙏🙏🙏

સાંભળ ને...
મારે વધું તો કંઈ ન જોઈએ

રડી પડું તો તારો રૂમાલ,
પરેશાન થાવ તો તારી સંભાળ,
કેવુ હોય ત્યારે તારો સમય,
થાકું ત્યારે તારો ખભ્ભો,
બસ...
ને હા..
એકલી પડું ત્યારે તારા શબ્દો"હું છું ને ... હંમેશા"....RUP

Read More

મારી યાદોમાં તારા કેટલાક જૂઠ પણ છે
જેના પર આજે ય હું બંધ આંખે વિશ્વાસ કરૂં છું......RUP

વર્ષોથી થીજી ગયેલી લાગણીઓ
એમના શ્પર્શ માત્ર થી પીગ‌‌ળી ગઈ...RUP