વ્યવસાયે તો હું એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું. વાંચનનો મને ખુબ જ શોખ છે.

  • (308)
  • 7k
  • (174)
  • 6.9k
  • (149)
  • 6k
  • (145)
  • 5.6k
  • (146)
  • 5.4k
  • (133)
  • 5.5k
  • (139)
  • 5.5k
  • (143)
  • 5.5k
  • (151)
  • 5.9k
  • (142)
  • 5.8k