વ્યવસાયે તો હું એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું. વાંચનનો મને ખુબ જ શોખ છે.

  • (290)
  • 5.5k
  • (169)
  • 5.8k
  • (145)
  • 5.2k
  • (142)
  • 4.7k
  • (140)
  • 4.7k
  • (129)
  • 4.8k
  • (135)
  • 4.7k
  • (139)
  • 4.8k
  • (148)
  • 5.2k
  • (139)
  • 5.1k