એક પ્રયત્ન વધારે...

અમૃતભર્યા આ જીવનમાં ચહેરા છે સૌના મૃત,
જીવવા જેવી જીંદગીમાં જીવંતતા પણ છે મૃત!
અપેક્ષાઓ ઓછી કરી માણી જીવન પૂર્ણતાથી,
પ્રત્યેક દિન નવી જીંદગી માણીએ જાણે અમૃત.
****

-Sagar Vaishnav

Read More

આવી છે આ જીવનમાં મજાની પળો ઘણી!
માણી છે એ સઘળી પળોને મેં તો મનભરી,
હે પ્રભુ! આપજો ક્ષમતા મુજને એટલી કે,
મારી સાથે સૌની જીંદગી બને મજાની ઘણી.

-Sagar Vaishnav

Read More