એક પ્રયત્ન વધારે...

જીવનમાં આવતા અવરોધોનું પણ એક સબળ કારણ છે, તે આપણને બતાવવા માટે છે કે આપણે કોઈ વસ્તુ કે ધ્યેયને પામવા માટે કેટલા આગ્રહી કે ઈચ્છુક છીએ. અવરોધો આપણને અટકાવવા માટે નથી, પણ એ લોકોને અટકાવવા માટે છે જે એ વસ્તુ કે ધ્યેયને પામવા માટે ઓછા આગ્રહી કે ઈચ્છુક હોય છે.

#અવરોધ

Read More

#હૈકુ

તોડે સઘળાં
અવરોધ; અડગ
જે રહે એ જ.

અવરોધ ના
નડે જગના; ખુદ
મારા મનનાં.

ખંત, હિંમત
વિશ્વાસ; અવરોધ
હટાવે બધા.

#અવરોધ

Read More

The barriers are there for a reason, not there to keep us out. Barriers are there to give us chance to show how badly we want something. They stop the other people who don't want it badly enough.

#Barrier

Sagar Vaishnav લિખિત વાર્તા "ટુંકમાં ઘણું (ભાગ-૩)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19889319/tunkma-ghanu-3

#હૈકુ

જાળવીએ સૌ
સંતુલન, દરેક 
ક્ષેત્રે; જીવન.

દિલ ને મન, 
સંતુલન રાખવું;
અઘરું ઘણું.

રાખીએ બધે 
સંતુલન; સફળ 
જીવન માટે.

#સંતુલન

Read More

Imagine life is a game in which you are juggling five balls. The balls are called work, family, health, friends and integrity. And you are keeping all of them in the air with balance. But one day you finally come to understand that work is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. The other four balls are made of glass. If you drop one of these, it will be irrevocably scuffed, nicked, perhaps even shattered. 

#Balance

Read More

સંભળાય રહ્યો છે કયારનો પ્રકૃતિનો મેઘાવી નાદ,

આવી રહ્યો છે આખી રાતનો સાંબેલાધાર વરસાદ.

બીજા પાસે દેખાડો કરવા ઉત્સાહથી લીધેલી નવી વસ્તુઓ સમય જતાં ખર્ચાળું સામાન સાબિત થાય છે.

#સામાન

#હૈકુ

વધુ સામાન
નિરર્થક, પ્રગતિ
આધ્યાત્મિકમાં.

રહે સામાન
એનો એ જ; બદલે
માલિક જુદા.

#સામાન