એક પ્રયત્ન વધારે...

આવી છે આ જીવનમાં મજાની પળો ઘણી!
માણી છે એ સઘળી પળોને મેં તો મનભરી,
હે પ્રભુ! આપજો ક્ષમતા મુજને એટલી કે,
મારી સાથે સૌની જીંદગી બને મજાની ઘણી.

-Sagar Vaishnav

Read More