હુ સાજન.વી.લિંમ્બાચિયા. જીવનને પ્રભુ નો પ્રસાદ માનુ છુ. મારુ શિક્ષણ : સ્નાતક અને અનુસ્નાતક.મારા શોખની વાત કરૂ તો તેમાં પણ મારી કોઇ એકની પસંદગી નથી. વાંચન અને સાહિત્યમાં રૂચી છે. ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતો ગમે છે. મારા કેટલાક સિધ્ધાંતો અને મારી જ દોરેલી લક્ષ્મણરેખા પણ છે. જેને વળગી રહેવું મને ગમે છે. મારામાં જે નથી તેનો કોઇ અફસોસ નથી અને જે છે તેનું અભિમાન નથી. સંતોષથી મોટુ બીજુ કોઇ ધન નથી.

    No Books Available

    No Books Available