અધૂરા મારા શબ્દો તારા ઉલ્લેખ વિના

તારી આંખોની પ્યાસ બનવા તૈયાર છું,
તારા હૃદયનો શ્વાસ બનવા તૈયાર છું,

તું જો આવીને મને સજીવન કરે,
તો હું રોજેરોજ લાશ બનવા તૈયાર છું...

Read More

सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल के बाद पैरो तले मसल दिए जाओ।
नशा बनो कि तुम्हे इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाये।

Read More

good morning

good night

શુભ સવાર