ઝાલા દ્વારા મહેન્દ્રની કડક તપાસ ચાલુ રહે છે, શું ઝાલા મહેન્દ્ર પાસેથી હકીકત જાણી શકશે? આવો વાંચીએ.