मला सध्या नवीन छंद लागलाय तो लिहण्याचा.

how to upload my story on this app?