જે છું એ ખૂબ છું...એટલે જ તો લખું છું...વાંચું છું...સમજુ છું....અને અનુભવું છું

from the bottom of my heart for someone special

epost thumb

लगता है कि तेरे साथ मेरा नाम जुडने में वख्त लगेगा..
लगता है इस बगावत के लिए रब मुझको ही चुनेगा..
लगता है कि पुरी कायनात भी यह चाहती हैं..
वख्त लगेगा उसे तुझको मुजसे मीलाने मे...
लोग कहते हैं और कहकर चले जाते हैं..
हम सिर्फ सुनते ही रह जाते हैं..
वख्त लगेगा उनकी बात भुलने में..


swati siddhpura

Read More

My dear father u are old now..

But u r still my hero...

You are the same after the years..

Years passed but your love for me remains the same....

My dear father i love u a lot from the bottom of my ❤heart

कभी हम आपसे बिछड़ जाये...
हम तो वो है जो....
आपके साथ के लिए कुछ भी कर जाये...

कभी सोचा नहीं था...
ईस कदर आप मिल जाएगें हमे....
की हम खुद से ही मिल न पाये...
पता पुछे कोई मेरा...
और हम आपके दील के महोल्ले में मिल जाये..

रब ना करे ...
कभी हम आपसे बिछड़ जाये...

Read More

સાચું કહું?????

દીલ સાફ એને...
બધું જ માફ...

#swati siddhpura

ફક્ત *કામ * સાથે નહીં ......
પણ* *માન* સાથે કોઈની
જીંદગીમાં આપનુ મહત્વ હોવુ.. એજ સંબંધ...