લખવા વાંચવાનો ખૂબ જ શોખ પણ સમયના અભાવે લખવું વાંચવું થોડુ ઓછું પડી જાય છે....

https://youtu.be/tF3w9Ky5sLQ
मैं भला क्यो बिगडू?!!!

https://youtu.be/t88sHjU-XV8
એ માં ના હાથે ખાવું છે
પપ્પા સાથે ગુનગુનાવુ છે
થાવું છે નાનું જે થવાતું નથી પણ
હાલનું ભૂલીને મારે બાળપણનું સુખ માણવું છે.....
- સંકેત વ્યાસ (ઈશારો)

Read More

કપાઈ ગયો

ઉંચે ઉડ્યો હતો બઉજ
ગોથા પણ એ મારતો,
બીજાને અડપલા કરી
ઘણા લોચા એ મારતો,
કપાઈ ગયો પતંગ એ ઉંચાઇથી
જે હંમેશ સૌને ઠપકાઓ મારતો...

ઘણો ઉંચે જતો એ
થોડી ઢીલ પણ એ ના દેતો,
હંમેશ બીજાને હરાવવા
એ ખેંચમ્-તાણી સીધી કરતો,
કપાઈ ગયો પતંગ એ એની ખેંચમ્-તાણથી
જે ખેંચમ્-તાણમાં ખુદનો દોર ગુંચવી દેતો...

જનમો જનમ ના તુટે એવો
મજબુત દોરનો સાથ લીધો તો,
ઘણુંય ઉંચે ઉડવા માટે
એ સુતરનો સહારો લીધો તો,
કપાઈ ગયો એ પતંગ વધું ઉંચાઈ મેળવતા
જે ઉંચાઈ મેળવવા હોડ સૌની હંમેશ કરતો તો...

- સંકેત વ્યાસ (ઈશારો)
રાલીસણા, વિસનગર

Read More

મારી શું ભુલ !?

મારાથી ભુલ થઈ !
શું વાત કરો છો સાહેબ !
એવું તો કાંઈ હોતું હશે ?

પહેલા કરી હતી ભૂલ
છતાં મારાથી બીજી ભુલ થાય !
એવું તો કાંઈ હોતું હશે ?

ખૂબ જ ઉંચો છે પહાડ
ટોચ પામવી મુશ્કેલ છે,
વગર પ્રયાસે એ પામી જવાય !
એવું તો કાંઈ હોતું હશે ?

રહેતો સીધો-સાદો હંમેશ,
કરતો ના હું લેશ પણ ક્લેશ,
અને મારાથી ભુલ થાય !
એવું તો કાંઈ હોતું હશે ?

છાનો-છૂપો પ્રેમ કર્યો હતો,
એ પ્રેમથી હું હસ્યો હતો,
હું એકલો પ્રેમ કરૂ ને -
મારાથી ભુલ થાય !
એવું તો કાંઈ હોતું હશે ?

રહું છું સવાયો હું,
પ્રેમ ખાતર ક્યાંક ઘવાયો હું,
અને મારાથી ભુલ થાય !
એવું તો કાંઈ હોતું હશે ?

"હા" માનું છું કે
એ ડાળખે હું ચડ્યો હતો,
તુટશે તો પડીશ એ હું પામ્યો હતો,
આટલું જાણતો છતા -
મારાથી ભુલ થાય !
એવું તો કાંઈ હોતું હશે ?

પહેલા કરી હતી ભૂલ
છતાં મારાથી બીજી ભુલ થાય !
એવું તો કાંઈ હોતું હશે ?

- સંકેત વ્યાસ (ઈશારો)
રાલીસણા, વિસનગર

Read More