Hey, I am reading on Matrubharti!

પંડિતજી પંડિતજી મંદિરકે દ્વાર ખોલદો
મેરા શ્વાસ રૂંધ તા હૈ
મેરે શીર પર શે મનભરકે સોનેકાતાજ હટાદો
જો મે રી શોભા કા દાવા કરતે હૈ
પર મેરે લીએ ભકતોકી
શ્રધ્ધા સુમનકે આગે કુછ ભી નહી
ખોલદો સભી તિજોરીઓકે દ્વાર
લૂટા દો સારે ખજાને ગરિબોમેં
જો રોટી રોટીકો તરસ્તે હે
હટા દો મરે અંગસે
હીરે મોતીકે વો હાર
જો મુજે બોજ લગતે હૈ
મેં કોઈ પથ્થરકી મુરત નહી
ભકતોકે શ્રદ્ધાકી પ્રતિમા હું મેં
આને દો ઉન સબકો
જો અપને પુરેમનસે
અપના સમર્પણ કરને આતે હૈ
નહી કે વો જો બદલીમેં
કુછ માંગને આતે હૈ.

Read More

આન્ટીજી આન્ટીજી
યુ મુસ્કુરાતે હુએ કહા ચલ દીએ
આંખૉપે કાલા ચશ્માં
હોથોપે મીઠીશી મમુસ્કાન
હાથોંમૈ જુલતા હુઆ પર્શ
દુલ્હનશી સજધજ હોકે
નવરંગી સાડીમેં લીપટી
જરા દો પલ હમારેસંગભી ઠહરો
હમેભી અપને સુખમે સામીલ તો કરલો

અંકલજી અંકલજી
ચહેરેપે તંગ ભ્રુકુટી,હોઠોંપે ગાલી
શ્વાશોકી રફ્તાર બઢાતે હુએ
હડબડાટમેં કહા ચલદીએ
દો પલ હમસંગ રૂકજાઓ
અપની તકલીફે બતઓતો સહી
શાયદ હમ આપકો કછ કામ આ શકે

દાદાજી દાદાજી
દાદીમાંકા હાથ દોનો હાથોસે થામે
આઁખોમે આંસુકી બૌછાર લીએ
દીનહીન બનકે ,અસહાય પર
ધ્રૂજતે હાથોકા સહારા દેતે હુએ
કહા ચલદીએ,દો પલ જરા થહર જાઓ
હમેભી સુનાદો અપની દાસ્તાએ ગમ
હમ કુછ કામ આ શકે,
સુનોતો જરા નારાજ મત હો
દુઃખ બાટનેસે કમ હોતા હૈ
હમ આપકે કુછ કામ આયે
વો હમારી ખુશ નસીબી હોગી
હમભી કભી દુઃખોસે ધીરકર
જીન્દગીસે કીનારા કરને ચલેથે
ખુદાકી રહમત હુઈ
ડૂબતી નૈયાકો કીસી અજનબી
પર દિલકા અમીરને આકે હમે થામલીયા
ઉનકી કોશિસોકો હમભી આગે બધાના ચાહતે હેં અગર કામયાબ હુએ તો દુઆ કરના યેહી દુઆ જરૂરતમંદોકો ભી પહુંચા શકે
પુણ્ય હી બાટ રહે હૈ આઓ
હાથ મિલાલો,સાથ મીલકે ચલેંગે.

Read More

આઓ નયે સાલકા ચહે દિલશે સ્વાગત કરેં
બીતી હુઈ કટુ બાતોંકો ભુલાકે આતી હુઈ
નઈ ઉમઁગોકા આંચલ ફૈલાકે સ્વાગત કરે
ફુલોંકી ખુશબુ અપને આગનમેં ફૈલાયે
ચંદ્રકી ચાંદનીકશીતલતા અપને દીલમે ભરે
દરિયાક મૌજોં કી હલચલ અપને હોઠોંમે ભરે
કુદરતસે મીલી હુઈ યે અનમોલ ગીફ્ટ
સભીકો નયે સાલકી ખુશાલીમે બાટે

Read More

રીસ્તે નાતે કુછભી નહીં
સબ લેનદેનકા વ્યોપાર હૈ
ચુકતે હોનેકી દેર હૈ
રૂહ અપના રાસ્તા
ખુદ બદલ દેતા હૈ

epost thumb

કૃષ્ણાર્પણ


જબ જબ મેરી નજર
તેરી ખિડકીસે ટકરાકે
ખાલી હાથ લૌટ આતી હૈ
દીલપે ઉદાસી છા જાતી હૈ
મન બેચેન હો ઉઠતાં હૈ
ઐસી ક્યા બે રૂખી તેરી
ઐસા મેરા ક્યા દીવાનાપાન
મુજે પાગલ બનાકે છોડ઼ેગા
ઓ બે રહમ ઈતના ના તું સીતમ કર
ખીડકીસે એક નજર તો ઝાક
અપને ચાહનેવાલોકો
જીનેકી વજહ તો દે દે.

Read More

દાસ્તાએ જવાની

કાશ બચપન હમસે રુઠા નહોતા
જવાની શીર ચઢકે આઈ ના હોતી
વૉહભી ક્યા દીનથા
બચપન તેરા સલોના થા
માંકી ગોદીમે આંચલમેં છુપકર
માઁ કે સાથ છૂપાછૂપી ખેલના
બાપુકે ખનધો પર ચઢકે
ઘોડેસવારી કરના
દેખતે દેખતે દીન બીત ગયે
જવાનીને લી અંગડાઇ
બચપન છુટા માઁ કા આંચલ છુટા
જવાનીને નયે દોસ્તોસે મિલાયા
ફીર ક્યા થા?
દોસ્તોકે સાથ શેરીઓમે
હલ્લા બોલ, ખેલના કૂદના
મસ્તીઓમે હુએ ગુલફામ
ખેલમે હાર જીત તો હોનિહી થી
પર હમ વહી માર ખાગયે
હારના હામે કૈસે પસન્દ આતા
વહી સે સુરુ હુઈ હમારી બેવફાઇ
જીતનેકે લીએ નયે નયે
કરતબ આજમાને લગે
બન બૈઠે અઠંગ ખીલાડી
બનગયે વ્યોપરી
સુખસાગર મેં ઐસે ડૂબે
જવાનીને કબ મુઁહ ફેરા
પતા હી ના ચલા
બીતી જવાની આયા બુઢાપા
અબ કહેકા રોના
જ્વાનીકી બુરી આદતોને બુઢાપેમે હમે
બીસ્તેરપે લેટાયા, જો આજ તક ના છુટપાયા
અબ તો સીર્ફ મોત હી હમેં ઉનસે છુડા શકેઃ
હૈ મોત કબ તક તું તરસાયેગા?
ક્યાં જીંદગી છોડનાભી
ઇતના આશાન હે? મોહ માયાનેજો ઘેરા હૈ
અબ આગે કયા હોના હૈ વો તખુદાહી જાને

Read More

એક સ્વપ્નું મળ્યુઉધારમાં
બદલામાં રાતોની નીંદ માંગી લીધી

તકદીરસે ક્યા સીકવા કરે
જબ ખુદસે ખુદા રૂઠે

પરિસ્થિતિ ભલ ભલાને ભાન ભુલાવી દે છે
દોસ્તો ! ત્યારે ઇન્સાનની હોશિયારી કે
શાણપણ પણ કામ નથી આવતા

આંશુ દીલની તરસ મીટાવીતો નથી શકતી
પરંતુ દીલના જખ્મો પર ખારા પાણી નો
છટકાવ રાહતનો અહેસાશ જરૂર કરાવે છે