Hey, I am reading on Matrubharti!

દોસ્તી ઔર રીસ્તા

દુનીયાકાએ દસ્તુર પુરાના
જૈસે દોસ્તી ઔર રીસ્તા
એક મ્યાનમેં દો તલવારે
જૈસે ગાડીકે દો પહીયે
સાથ સાથ નીકલતો પડતે
પર સાથ કભી ના નીભા પાતે
દો ચાર કદમ કયા સાથ ચલે
રીશ્તે દો્સતીપે હાવી હોતે
દોસ્તી રાહમેં દમ તોડતી હૈ
રીશ્તા જીતકા જશ્ન મનાયે
દોસ્તી ગમકી ખાક બુને

Read More

કાશ:—

કાશ તેરે ક્શ્મકશ મેં
દુનીયા ઉલજી ના હોતી.
તું ના હોતેતો કયા હોતા ?
દુનીયા આશાનિરાશા કે,
ઝુલોપે લટકી ના હોતી !
જીન્દગી ઇતની વિરાન ના હોતી

Read More

કિષ્નાકો પુકાર:-

કૈસી હૈ તેરી જાદુગરી
રહમ દીલ ઓ ભગવાન!
દીલમેં હમારે રહતે હો,પર
નજર કભી નહી આતે હો.
હમ મુરજાયેસે હૈ તેરે બનફુલ
તેરે હોતે હુએ ભી તુમસે હૈ દુર.
પંડિત પુજારી પાદરી મૌલા,
સબ હૈ તેરે ખીદમતગાર! પર
આજ તક વોહ ભી કભી ના,
તુમ્હારા કરપાયે દીદાર.
જગનનાથ કહલાતે હો,પર,
નજર કભી ના આતે હો.
સાદ દેનેપર આંખે મુંડકર,
મનહી મન મુસ્કુરાતે હો.
હમ ના સહી કીસી ઔર પે,
તો રખતે હોંગેં એતબાર.
હમ ના સહી ઉનહી કે ખાતીર,
આ ભી જાઓ ઓ મેરે ઘનશ્યામ.

Read More

જીંદગી

જીંદગી કુછ પલતો ઠહરજા
ઇતનીભી કયા બૈતાબી!
પલભરકા હમરા સાથ નહી,
સારી ઉમર હૈ સાથ ગુજારી.
આ કુછ પલ સાથ ચલે,
ફીર મૌકા મીલે યા ના મીલે .
કુછ બાંતે હૈ તુમસે હે કહની,
કુછ ફરીયાદે હૈ દોહરાની.
ચંદપલકી એ સાજેદારી ,
આનેવાલી નયી જૂંદગીકી
હમસફર બનેગી.

Read More

ચંદૃસે ચાંદની ઓજલ
હો ગઇ તો કયા !
છુપ નહી સકતી.
પલકોસે ખ્વાબ તૂટ સકતી હૈ,
છુપ નહી સકતી
ઓ ઉલ્ફતે જંહા!સાથ છુટા હૈ,
આશ અંભી બાકી હૈ.
કરવટે બદલ સકતી હૈ ,
તકદીરે બદલ સકતી હૈ,
બાહોમેં ઉલ્ફતે આશીયાં હોગા.

Read More

જીંદગી

ચંદ પલકી ખુશીયા,
ઉંમરભરકા આંસુ.
ચંદ પલકા સાથ,
ઉંમર।ભરકી તડપ.
જીંદગી તેરાયે ફલસુફા,
આલમે ઉલ્ફતકા નજરાના,.
આંસુપીકે ભી નીભાયેંગે.

Read More

હમ દો અનજાન હી સહી,
તકદીરસે મીલે હૈ.
કોઇકે તો રાઝ હોગા ,
મીલને મીલાનેકા .
યુ હી નહી હમસફર બને.
આઓ કુછ પલ સાથ ગુજારે,
કુછ અપની કહે કુછ તુમરી સુને.
રાસ્તા યુહી કટ જાયેગા,
મંજિલે ખુદ બ ખુદ મીલ જાયેગી.

Read More

મેરી કથા મેરી વ્યથા!
જીંદગી કાચકે ટુકડોમે,
બીખરતી નજર આઇ હૈ.
જીવનભર રીશ્તોમેં ઉલજતે રહે,
રીશ્તો સંજોનેકી એ સજા પાઇ હૈ.
ઈન્સાન જો ખુદ ઇન્સનીયત,
બેચને ચલા તો ફીર ,
કીસસે કરે શિકાયત,
કૌન સુને દીલકી ફરીયાદ,
આખીર ચોટ ખાકે ,
બીખરનેકી બારી આઇ હૈ.

Read More

સવજન તેરા સાથ શું છૂટા,
જીંદગી વિરાનસી હો ગઇ.
ખુશી ખો ગઇ હસી છીન ગઇ,
જીનેકી તો વજહ હી ખો ગઇ.
ખવાબોકી દુનિયા હી લુટ ગઇ,
આંખોમે આસુકા સમંદર છલક ઉઠા ,
જીંદગી ફિરસે શૂનયમેં સીમટ ગઇ.

Read More

દીલ તો એક બચ્ચા હૈ
કિસ્મતકે હાથ એક ખીલૌના
તેરે હાથ આયા હૈ
જી ભરકે ખેલ
કલ ના જાને
કિસકા હોગા