પ્રેમ થવો અલગ વાત છે, પણ પ્રેમ થઈ ગયા બાદ હમેશા એનો જ પ્રેમ બનીને રહેવું એજ સાચી મહોબ્બત છે.....