વસમી પણો ના વિસામાનો ઇજાદાર છું મિત્રોની આફુત મા ધારદાર પડકાર છુ વેદનાની ક્ષણો મા હું બહારદાર છું દોસ્તી ના બજારનો હું ખબરદાર છું અફવા ઓ ની ભંગારનુ કબૄસત્તાન છું યારોની મુશીબતોનો ખરીદનાર છું તોફાનના તોરણો ને પૂજનાર છું હકિકતોની કે દિયતને વફાદાર છું દોસ્તી ને દાવે સાવ દેવાદાર છું સાથીઓ માટે કુબાનીનો ભંડારછું યારીની કમાલ કસબદાર છું મૈત્રીની મહેફીલમાં માલેતુંજાર છું ધારો તો દોલતે શૂન્ય દાર છું માનૉ તો મહોબ્બતે માલદાર છું pragnesh Solanki

હર હર મહાદેવ

pragnesh

pragnesh

બાદશાહ થે હમ મીજાઝે મસ્તી...કે ઈશક ને તેરે દિદાર કા ફકીર બના દિયા...... Pragnesh

આપડા ઘર માં બાપ ન હોય તો કુટુંબ,કે ,સગાં વ્હાલાં,કે સમાજ નો કોઈ પણ વેકતી આપણે ને ઈજ્જત કયાં રે કોઈ નથી આપ તું વગેરે..... જો બાપ તમારા ઘર માં જીવત હસે તો તમને બધાં ઈજ્જત આપ ....

Read More

હૈ પભુ મને એટલી શક્તિ આપ જે કે હું મારાં પપ્પાને કયારેય દુઃખી ન જોઈ શકુ અને જો દુઃખી હોય તો મને એટલી તાકાત આપ જે કે હું મારાં પપ્પાને કયારેય દુઃખ મારા ખંભે લય સકુ બસ એટલી મારી છેલી અને આખરી ઈશા મારી બસ........✍

Read More

pragnesh Solanki

વસમી પણો ના વિસામાંનોઈજારદારછુમમિત્રોની આફૂતમાધારદારપડકછુંવેદનાની ક્ષણોમાં હુંબહાદારછુંદોસ્તીના બજારનોહુંખબરદાર છું અફવાઓની ભંગારનુકબસતાન છું યારોં ની મુશીબતોનોખરીદાનાર છું તોફાનના તોરણોનેપૂજનાર છું હકીકતોની કેદિયતનેવફાદાર છું દોસ્તીને દાવે સાવ દેવાદાછું સાથીઓ માટે કુરબાનીનીભંડાર છું યારીની કમાલ કસબદારછુંમૈતી ની મહેફીલમાં માલેતુજાર છું ધારો તો દોલતે શૂન્ય દારછું માનો તો મોહબ્બત માલદાર છું pragnesh r Solanki

Read More

દુનિયા કે રંગ બહુત અજી હૈ કોઈ પૈસા કા રંગ દિખા તા હૈ તો કોઈ દોલત કા રંગ દિખાતા તો કોઈ ગરીબ અપને રંગ કો દિખા દે હી નહી પાતા

Read More