શબ્દો ને જ્યારે પાંખો મળે છે ત્યારે જ કવિતા નું સર્જન થાય છે (Follow me in instagram prem_aanand_ )

  • (13)
  • 448
  • (18)
  • 622
  • (17)
  • 716
  • (20)
  • 634
  • (17)
  • 640
  • (20)
  • 652
  • 514
  • (17)
  • 674
  • (20)
  • 854
  • (48)
  • 954