શબ્દો ને જ્યારે પાંખો મળે છે ત્યારે જ કવિતા નું સર્જન થાય છે (Follow me in instagram prem_aanand_ )

  • 360
  • (18)
  • 598
  • (17)
  • 704
  • (20)
  • 608
  • (17)
  • 632
  • (20)
  • 648
  • 506
  • (17)
  • 670
  • (20)
  • 840
  • (48)
  • 936