શબ્દો ને જ્યારે પાંખો મળે છે ત્યારે જ કવિતા નું સર્જન થાય છે (Follow me in instagram prem_aanand_ )

  • (14)
  • 280
  • (17)
  • 516
  • (17)
  • 1.1k
  • (20)
  • 606
  • (12)
  • 704
  • (21)
  • 642
  • (22)
  • 608
  • (22)
  • 676
  • (23)
  • 720
  • (21)
  • 636